Quy định Pháp luật

Công văn 121/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô về việc triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội ECOHOME 3.

03/11/2023 BQT 0 Nhận xét
Công văn 121/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô về việc triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội ECOHOME 3.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, dự án khu nhà ở xã hội ECOHOME 3 có quy mô sử dụng đất khoảng 04 ha, số lượng nhà ở dưới 2.500 căn thì việc quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội.

Về đề xuất Công ty được bán, cho thuê căn hộ nhà ở xã hội của Dự án cho các đối tượng tái định cư theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 49 và Khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở năm 2014: đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Nhà ở năm 2014: Đối với việc sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư thì người thuộc diện tái định cư thực hiện việc thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư đủ điều kiện để được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội thì Công ty căn cứ vào hồ sơ của các đối tượng này để xem xét, giải quyết việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Danh sách khách hàng đăng ký thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội tại Dự án bao gồm cả các đối tượng tái định cư phải được gửi cho Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để thực hiện việc hậu kiểm.

Về đề xuất Công ty được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ Dự án:

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại; Phần kinh doanh thương mại này phải được hạch toán chung vào toàn bộ dự án và bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, Công ty được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả 20% tổng diện tích sàn nhà ở để kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phương án bố trí phần diện tích sàn kinh doanh thương mại này phải phù hợp với quy hoạch được duyệt, đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và phải được hạch toán chung vào toàn bộ dự án, bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định. Trường hợp diện tích sàn dành cho kinh doanh thương mại vượt quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở của Dự án thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sàn vượt tỷ lệ này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 121/BXD-QLN

popup

Số lượng:

Tổng tiền: