Thông tin Ban Quản lý

KÊ HOẠCH PHUN CÔN TRÙNG NĂM 2024

25/04/2024 Ban Quản Lý 0 Nhận xét
KÊ HOẠCH PHUN CÔN TRÙNG NĂM 2024

 

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 TẠI DỰ ÁN ECOHOME 3

STT

Tháng

thực hiện

Nhân sự

thực hiện

Tên hóa chất sử dụng

Số lượng

hóa chất

Phương thức

xử lý phun

GHI CHÚ

1

T02/2024

03  kĩ thuật

Icon2,5CS & Pekacyp 10EC

06 chai 1000ml

Phun tồn lưu và ULV

Đã thực hiện

2

T05/2024

03  kĩ thuật

Fendona 10SC & Map permethrin 50EC

06 chai 1000ml

Phun tồn lưu và ULV

Căn cứ tình hình thời tiết và

số lượng côn trùng phát triển

3

T7/2024

03  kĩ thuật

Icon2,5CS & Cypado 25EC

06 chai 1000ml

Phun tồn lưu và ULV

Căn cứ tình hình thời tiết và

số lượng côn trùng phát triển

4

T11/2024

03  kĩ thuật

Map pemethrin 50EC & Icon 2,5CS

06 chai 1000ml

Phun tồn lưu và ULV

Căn cứ tình hình thời tiết và

số lượng côn trùng phát triển

 

                           

Lưu ý: Kế hoạch định kỳ có thể thay đổi để phụ hợp với tình hình thực tế (muỗi, dịch bệnh, hoặc khi có yêu cầu khác phục vụ sự kiện của tòa nhà

popup

Số lượng:

Tổng tiền: